Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
JU  
#1 Posted : Friday, March 9, 2012 7:33:33 AM(UTC)
JU

Rank: Member

Groups: Registered
You have been a member since:: 12/31/2011(UTC)
Posts: 483

Was thanked: 50 time(s) in 42 post(s)
Windows 8 Consumer Preview - 32-bit & 64-bit

This Windows will expire on January 15, 2013

Note: This is Windows 8 BETA - not FINAL product ... for those who wants to test-run Windows 8 - should not use as an operating system!

(this is the second release after the Windows 8 Developer Preview)

English Language:
hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-English.iso
checksum: Sha 1 hash — 1288519C5035BCAC83CBFA23A33038CCF5522749

hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-32bit-English.iso
checksum: Sha 1 hash — E91ED665B01A46F4344C36D9D88C8BF78E9A1B39

Product key: DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
(This prroduct key can be used for ALL languages!)


French:
hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-French.iso
checksum: Sha 1 hash — A9358E6799ABEEF29EDBA054AD34849C02C7F51F

hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-32bit-French.iso
checksum: Sha 1 hash — 2EF8013B9F50B93AEAC8068F4827E2C1DC0DC0B1

German:
hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-German.iso
checksum: Sha 1 hash — DB1003A47C266697B3832BE2A23319988EE34495

hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-32bit-German.iso
checksum: Sha 1 hash — 91075AEA665C5D6F42A24714B3A3390762C94457

Japanese:
hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-Japanese.iso
checksum: Sha 1 hash — A8F0DB12CAECEA0BE8B27EA124F2234212D9103A

hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-32bit-Japanese.iso
checksum: Sha 1 hash — C8A322ED86058086207CAAECD46B4DDACF9E247A

Chinese (Simplified):
hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-ChineseSimplified.iso
checksum: Sha 1 hash — DF69B851F9A81DECBB16648CC452461894416EB0

hxxp://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-32bit-ChineseSimplified.iso
Sha 1 hash — E29A2072745A48C14A1C2E5A61F5230841BEDB45

System Requirements:
Windows 8 Consumer Preview works great on the same hardware that powers Windows 7:
• Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster
• RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)
• Hard disk space: 16 GB (32-bit) or 20 GB (64-bit)
• Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device or higher
• To use touch, you need a tablet or monitor that supports multitouch
• To access Windows Store and to download and run apps, you need an active Internet connection and a screen resolution of at least 1024 x 768
• To snap apps, you need a screen resolution of at least 1366 x 768

More Info:
hxxp://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/consumer-preview

Five days with the Windows 8 Comsumer Preview on a dual-monitor desktop:
hxxp://wxw.geek.com/articles/chips/five-days-with-the-windows-8-consumer-preview-on-a-dual-screen-desktop-2012035/

Getting started with the Windows 8 Comsumer Preview:
hxxp://wxw.zdnet.com/blog/bott/getting-started-with-the-windows-8-consumer-preview/4566

How to install Windows 8 Comsumer Preview in VirtualBox Virtual Machine on Mac and on Windows 7 (Tutorials):
hxxp://wxw.redmondpie.com/install-windows-8-consumer-preview-in-virtualbox-virtual-machine-on-mac-windows-7-how-to-tutorial/

A deep dive into Windows 8 Consumer Preview
hxxp://wxw.computerworld.com/s/article/9224868/A_deep_dive_into_Windows_8_Consumer_Preview


Windows 8 Final (will release towards the end of 2012) includes 9 editions:
• Windows 8 Enterprise edition
• Windows 8 Enterprise Eval edition
• Windows 8 Home Basic edition
• Windows 8 Home Premium edition
• Windows 8 ARM edition
• Windows 8 Professional edition
• Windows 8 Professional Plus edition
• Windows 8 Starter edition
• Windows 8 Ultimate edition

ARM = Advanced RISC Machine (32-bit low powered CPU)

Edited by user Friday, March 9, 2012 10:59:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

đã về hưu - vui thú điền viên!
taton  
#2 Posted : Sunday, April 8, 2012 11:40:22 AM(UTC)
taton

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,057

Thanks: 6 times
Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Đại Sư có chạy thử con chiến mã này trong VM chưa? Xin ĐS cho biết ý kiến với nhé.
JU  
#3 Posted : Sunday, April 8, 2012 12:27:32 PM(UTC)
JU

Rank: Member

Groups: Registered
You have been a member since:: 12/31/2011(UTC)
Posts: 483

Was thanked: 50 time(s) in 42 post(s)
Originally Posted by: taton Go to Quoted Post
Đại Sư có chạy thử con chiến mã này trong VM chưa? Xin ĐS cho biết ý kiến với nhé.

Tôi đã xài Windows 8 qua và không thích xài! vì khó vào classic menu, install software hay không vào được windows registry - dành cho người mới xài pc như xài iPad thì OK. Dân pro chẳng thấy có gì hay cả

Khi install để dual-boot thì không edit boot menu được - tự động chọn Windows 8 để boot - khi chọn lại Windows 7 thì mất thì giờ - vì Windows 8 xài boot menu khác với Windows 7. Nếu xài chung với XP thì trong máy có 3 cái bootmenu khác nhau!

Hiện giờ Windows 8 chưa có cái switch để đổi từ classic menu (Start >) qua Metro UI được dể dàng - khi nào có version 8 final với cái switch đổi start menu và Metro UI thì may ra đáng xài
đã về hưu - vui thú điền viên!
thanks 1 user thanked JU for this useful post.
taton on 4/9/2012(UTC)
taton  
#4 Posted : Monday, April 9, 2012 7:01:02 AM(UTC)
taton

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,057

Thanks: 6 times
Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Thank kìu ĐS.
taton  
#5 Posted : Monday, April 9, 2012 7:07:50 AM(UTC)
taton

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,057

Thanks: 6 times
Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Originally Posted by: JU Go to Quoted Post
Tôi đã xài Windows 8 qua và không thích xài! vì khó vào classic menu, install software hay không vào được windows registry - dành cho người mới xài pc như xài iPad thì OK. Dân pro chẳng thấy có gì hay cả

Khi install để dual-boot thì không edit boot menu được - tự động chọn Windows 8 để boot - khi chọn lại Windows 7 thì mất thì giờ - vì Windows 8 xài boot menu khác với Windows 7. Nếu xài chung với XP thì trong máy có 3 cái bootmenu khác nhau!

Hiện giờ Windows 8 chưa có cái switch để đổi từ classic menu (Start >) qua Metro UI được dể dàng - khi nào có version 8 final với cái switch đổi start menu và Metro UI thì may ra đáng xài

====================
Thank kìu ĐS
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.